przewiń do góry

Regulamin świadczenia usług Konsumentom

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do relacji pomiędzy Fiesta Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 48b, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000856732, NIP 7292563994, REGON 473291264, prowadzącej Halny Pensjonat i Sklep Internetowy HalnyPoleca. Adres pocztowy Sklepu Internetowego: Sienkiewicza 6, 34-500 Zakopane.Adres mailowy: biuro@halny.plNumer telefonu 182012041 [dalej: Spółka, Sklep], której przysługują prawa do sklepu internetowego HalnyPoleca, www.halnypoleca.pl, a Konsumentami.

1. Definicje

Oferta: asortyment produktów i usług oferowanych przez Spółkę, które mogą być zamówione przez Konsumenta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zamówienie: oświadczenie woli składane Spółce przez Konsumenta za pośrednictwem Sklepu internetowego na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy. Konsument: Osoba fizyczna składająca Zamówienie Spółce za pośrednictwem Sklepu internetowego. Umowa: stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Spółką na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru. Sklep internetowy: strony internetowe, aplikacje, narzędzia i inne urządzenia Serwisu www.halnypoleca.pl oraz jego jednostek powiązanych i partnerów handlowych, na których udostępnia się Usługi. Halny Pensjonat: nazwa handlowa podmiotu prowadzonego przez Spółkę, prowadzącą działalność w zakresie gastronomii, w szczególności przygotRegulaminjący dania, napoje i podobne produkty,. Dane Spółki, Sklepu: informacje dotyczące Spółki, Sklepu, w tym, między innymi, dane podmiotu będącego właścicielem Sklepu Internetowego i dane kontaktowe, informacje ogólne, asortyment produktów (dania, przystawki, dodatki do dań i napoje), ceny poszczególnych produktów (z VAT), logotyp, grafika, obszar dostawy (wraz z kodami pocztowymi), koszty dostawy oraz minimalne kwoty zamówienia. Usługi: Czynności oferowane Konsumentowi przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym w szczególności: publikacja Oferty, umożliwienie dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat Sklepu oraz ich wyświetlanie, umożliwienie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, uiszczania online - opłat tytułem realizacji Umów na rzecz Sklepu [obsługa płatności]. Konto: spersonalizowany panel administracyjny Konsumenta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.halnypoleca.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Konsument może korzystać z usług świadczonych przez Spółkę, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty oferowane przez Spółkę. Systemy Płatności Online: 1. Tpay: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości) 2. Stripe Inc Stripe Payments Europe, Limited The One Building 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2 Co. Dublin Ireland

2. Dane Spółki

Fiesta Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 48b, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000856732, NIP 7292563994, REGON 473291264, prowadzącej Halny Pensjonat i Sklep Internetowy HalnyPoleca, Adres mailowy: biuro@halny.plNumer telefonu 182012041

3. Postanowienia ogólne

Spółka nieodpłatnie udostępnia Konsumentom niniejsze REGULAMIN za pośrednictwem Sklepu internetowego w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Spółkę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z Sklepu internetowego, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Świadczenie Usług przez Spółkę na rzecz Konsumenta nie jest ograniczone w czasie. 2. Konsumenci mają możliwość zarejestrowania się w Sklepie Internetowym – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej https://halnypoleca.pl/shop#!/~/account swojego adresu poczty elektronicznej imienia, nazwiska, oraz hasła. Do aktywacji Konta niezbędnym jest kliknięcie przez Konsumenta w link aktywacyjny przesyłany niezwłocznie na podany przez niego adres e-mail. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia lub połączenie Sklepu internetowego z aplikacją Facebook.com. Konsument może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie. 3. Usunięcie Konta danego Konsumenta następuje na skutek wniosku złożonego przez niego w formie pisemnej na adres Spółki, za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@halny.pl 4. Spółka ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Konsumenta, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszych Regulaminu, w tym w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen poszczególnych Sklepowi, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w ust. 9 czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego - jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez Spółkę w tym zakresie terminu - nie krótszego niż 7 dni. 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej. 6. Korzystanie przez Konsumentów z Usług, z zastrzeżeniem ust. 7 jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową 7. Korzystanie przez Konsumentów z Usług świadczonych przez Spółkę jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zd. poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z przeglądarek 8. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności: - danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Sklepu internetowego; - informacji naruszających jakiekolwiek dobra Spółki lub osób trzecich; - innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc. 9. Korzystając z Sklepu internetowego Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego. 10. Zakazane jest wykorzystywanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Spółki. W szczególności Konsument nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Spółkę na jakąkolwiek szkodę majątkową. 11. Zabronione jest pobieranie przez Konsumentów zawartości baz danych udostępnionych w sklepie internetowym i ich wykorzystywanie 12. Spółka zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w sklepie internetowym są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Sklepie internetowym wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

5. Oferta

1. Spółka publikuje Ofertę w Sklepie internetowym 2. Spółka prezentuje wszystkie Dane Sklepowi w sposób wyraźnie wskazujący Konsumentowi jego prawa i obowiązki w przypadku akceptacji Oferty. 3. Spółka może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Konsument ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, zalecamy skontaktować się z Sklepem telefonicznie, aby uzyskać aktualne informacje o alergenach przed złożeniem Zamówienia.

6. Umowa

1. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”. Konsument niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy. 2. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Spółkę wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane lub wymienione Spółce lub Sklepowi. 3. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio ze Spółką za pomocą danych kontaktowych podanych w Sklepie internetowym oraz potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. Po złożeniu Zamówienia przez Konsumenta, Konsument winien być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej Spółki, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia. 4. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru. Bieżące koszty dostawy są podawane w Sklepie internetowym, zanim klient złoży zamówienie. 5. Jeśli Konsument złoży Zamówienie z płatnością gotówką przy odbiorze, Spółka może skontaktować się telefonicznie w celu potwierdzenia Zamówienia. 6. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu i o wskazanej godzinie do punktu odbioru zamówień Sklepowi. Godzina, o której mowa w zd. poprzednim zostanie wskazana Konsumentowi drogą elektroniczną (e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia) lub w Sklepie internetowym. 7. W momencie dostarczenia Zamówienia Sklep może poprosić o dokument tożsamości, jeśli Zamówienie obejmuje produkty alkoholowe lub inne produkty z ograniczeniem wiekowym. Jeśli Konsument nie jest w stanie wylegitymować się odpowiednio lub nie spełnia minimalnych wymogów wiekowych, Sklep odmówi dostarczenia odpowiednich produktów Konsumentowi. W takim przypadku pobrane mogą zostać koszty z tytułu unieważnienia Zamówienia. 8. Po złożeniu Zamówienia Klient może według własnego uznania zdecydować się na przekazanie napiwku. 9. Napiwek jest przeznaczony dla kurierów i nie można go uznawać za płatność z tytułu usług Spółki.

7. Odstąpienie od Umowy

1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Spółkę produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem. 2. Spółka wskazuje że jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku: a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy, b) dezaktualizacji zamieszczonej w Sklepie internetowym Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Spółkę, c) przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. Spółka dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Spółka jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta. 5. Spółka jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Spółka jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

8. Płatność

1. W momencie zawarcia Umowy po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Sklepowi ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Konsument może skorzystać z oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego Systemów Płatności Online lub przekazując należność kurierowi w momencie dostawy lub płacąc przy odbiorze w Sklepie. Dostępność sposobów zapłaty może zostać ograniczona przez Spółkę z przyczyn technicznych lub organizacyjnych.. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty w Sklepie internetowym podczas składania Zamówienia i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”. 2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 7 niniejszych Regulaminu świadczenia usług dla Konsumentów (częściowy) zwrot płatności online winien być możliwy wyłącznie w przypadku niemożności dostarczenia części Zamówienia i akceptacji realizacji części tego Zamówienia przez Konsumenta. Zwrot jest zawsze dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności. W zależności od metody płatności zastosowanej przez Klienta przetwarzanie zwrotu potrwa maksymalnie 10 dni roboczych. 3. Zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Spółkę informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy. W przypadku odrzucenia Zamówienia, o którym mowa w art. 7 ust. 5 niniejszego Regulaminu zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu tegoż odrzucenia.

9. Zasady Zamieszczanie Wpisów w Sklepie internetowym przez Konsumentów

1. Spółka umożliwia Konsumentom dokonywanie ocen wykonania Umów przez Spółkę w szczególności poprzez możliwość przyznawania im gwiazdek i/lub wystawianie komentarzy w mediach społecznościowych 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, wystawione przez Konsumentów oceny nie będą publikowane. 3. Spółka jest upoważniona, lecz nie zobowiązana, do ujawnienia ocen, o których mowa w powyższych ustępach wszystkim użytkownikom Sklepu internetowego. Oceny ujawniane są w ciągu 7dni. Spółka ma możliwość usuwania wystawionych ocen. 4. Konsument zamieszcza oceny wyłącznie na własną odpowiedzialność.

10. Rozpatrywanie reklamacji

1. Reklamacje Konsumentów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Sklepu z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Sklepie internetowym. 2. W przypadku reklamacji Konsumenta dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana Spółce za pośrednictwem: a) poczty elektronicznej na adres biuro@halny.pl lub c) poczty tradycyjnej na adres: Sienkiewcza 6 Zakopane 34-500, 3. Po otrzymaniu przez Spółkę reklamacji, o której mowa w ust. 2, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Spółka potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

11. Prawo właściwe i właściwość sądów. Dane osobowe

1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), 2. Wszelkie spory pomiędzy Spółką, a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez Spółkę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki. Spółka dołoży starań aby wszelkie spory rozwiązać polubownie. 3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.

12. Newsletter

Składając Zamówienie, Konsument może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o ofertach specjalnych i kuponach, kodach rabatowych. Konsument może w każdej chwili wycofać swoją zgodę pod adresem: biuro@halny.pl, lub logując się na swoim koncie w Sklepie internetowym

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych Konsumentów, którzy składają zamówienie w Sklepie Internetowym Halny Poleca. Administratorem przetwarzania tych danych osobowych jest Fiesta Polska Sp. z o.o. Sp.k. (dalej Spółka, Sklep). Spółka ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych osobowych i poważnie traktuje kwestię Państwa prywatności. Z tego względu Spółka przestrzega wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych.

1. Jakie dane przetwarzamy

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług. Wykorzystujemy następujące dane osobowe w niezbędnych celach::

Realizacja zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest, zgodnie z definicją RODO, fakt ich niezbędności w procesie realizacji zamówienia, płatności oraz ewentualnego zwrotu. Przetwarzamy dane osobowe w ramach procesu składania zamówień:

 • Imię i nazwisko

 • Dane adresowe

 • Dane kontaktowe

 • Zamówienie

 • Dane dotyczące płatności

 • Nick /jeśli podano/

 • Dane kontaktowe

 • Dane dotyczące płatności / jeśli dotyczy/

 • Opinia

 • Nick /jeśli podano/

 • Dane kontaktowe

 • Kod

Opinie o jakości świadczonych usług. Publikacja przez Konsumentów opinii o jakości świadczonych usług przez Sklep odbywa się w oparciu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jest podstawą prawną zgodnie z definicją zawartą w RODO.

Badanie satysfakcji konsumentów Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Spółka (satysfakcja konsumentów), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

 • Imię i nazwisko / jeśli podano/

 • Imię i nazwisko / jeśli podano/

Wiadomości marketingowe Państwa dane osobowe są przetwarzane również po to, aby móc wysyłać Państwu (spersonalizowane) komunikaty marketingowe i powiadomienia. Tego rodzaju komunikaty obejmują aktualności, zniżki (drogą mailową lub przy użyciu powiadomień „push”) oraz programów lojalnościowych, niezależnie od formatu, jakiego używany do udostępniania tego rodzaju komunikatów (w tym wiadomości e-mail lub powiadomień „push”). Podstawą prawną do tego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, jest fakt, iż wyrazili Państwo na to zgodę, składając zamówienie. Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów marketingowych

Pliki cookie Przetwarzamy Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. Spółka wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe:

 • Dane dotyczące lokalizacji

 • Adres IP lub identyfikatory aplikacji

 • Rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia

 • Język strony internetowej

Przeciwdziałanie oszustwom Przetwarzamy niektóre z powyższych danych osobowych również w celu zapobiegania oszustwom i innym formom nadużyć. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Spółka (zapobieganie oszustwom), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

2. Wiek

Nasz Sklep internetowy nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych Konsumentów, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeżeli uważasz, że bez zgody zebraliśmy dane osobowe osoby niepełnoletniej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza prywatności. W takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.

3. Czas przechowywania danych osobowych

Spółka nie będzie przechowywać danych Konsumentów dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których były zbierane. Przechowujemy dane osobowe przez czas wymagany w myśl przepisów prawa. Spółka wykasuje większość Państwa danych osobowych po upływie 2 lat od momentu złożenia zamówienia. Ten okres stosujemy w celach administracyjnych oraz reklamacyjnych i informacyjnych. Przechowujemy dane osobowe, które wykorzystujemy do celów raportowych, analitycznych oraz zapobiegania nadużyciom przez okres do 20 lat od momentu złożenia zamówienia. Nie mamy możliwości usunięcia danych osobowych z kopii zapasowych. Podczas wykonywania przywrócenia na podstawie kopii zapasowej, niezwłocznie usuniemy odpowiednie dane osobowe

4. Udostępnianie danych innym podmiotom. Spółka nie będzie wysyłać danych osobowych osobom trzecim. Wybrane dane będziemy ujawniać podmiotom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszej umowy z Państwem, lub w związku z przestrzeganiem zobowiązań prawnych. Dane osobowe mogą być udostępnianie następującym podmiotom: dostawcom oprogramowania, partnerom w dziedzinie wdrażania, firmom zajmującym się realizacją dostaw, płatności, badaniem satysfakcji konsumentów, platformom reklamowym. W przypadku zlecania, firmie będącej podmiotem trzecim, przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, będziemy zawierać umowę gwarantującą ten sam poziom ochrony danych.

5. Strony www podmiotów trzecich Nasz Sklep internetowy może zawierać odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich. Uzyskiwanie dostępu do tych stron internetowych należy pamiętać, że każda z takich stron internetowych ma własne oświadczenie o prywatności. Mimo że Spółka dokłada starań w zakresie stron, do których podawane są odnośniki, nie możemy założyć odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te będą postępować danymi osobowymi Konsumentów.

6. Poprawianie i usuwanie danych osobowych. Konsumenci mają prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbiera Spółka, jak również wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są bez ważnej podstawy prawnej Konsument ma prawo skontaktowania się ze Spółką.

7. Bezpieczeństwo Spółka traktuje kwestię ochrony danych osobowych z należną powagą. Jeśli istnieją jakiekolwiek przesłanki do stwierdzenia, że dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: biuro@halny.pl. Można też zwrócić się do odpowiedniego organu nadzorczego na potrzeby ochrony danych osobowych.

8. Dane kontaktowe Spółki, Sklepu Fiesta Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 48b, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000856732, NIP 7292563994, REGON 473291264 Adres pocztowy: Sienkiewicza 6, 34-500 Zakopane.Adres mailowy: biuro@halny.plNumer telefonu 182012041

Polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług